Posted tagged ‘alexaionescu’

Va invit sa imbunatatim o lege !

April 17, 2010

Va astept cu propuneri concrete la acest draft de proiect !

Proiectul Legii lustraţiei

1.Titlul Legii:

LEGEA lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist

2.  Art. 1

a) persoana care a ocupat funcţii de conducere în aparatul central, regional sau judeţean, după caz, al Partidului Muncitoresc Român, al Partidului Comunist Român, al Uniunii Tineretului Comunist ( membrii şi membrii supleanţi ai CC al PCR / CC al UTC, Comitetelor judeţene, municipale şi orăşeneşti ale PCR /UTC; membrii Comisiilor Centrale de Revizie, judeţene, municipale şi orăşeneşti; membrii Colegiului Central de partid al CC al PCR;

b) deputaţii Marii Adunări Naţionale şi ai Consiliilor populare judeţene, municipale şi orăşeneşti;

c) activiştii din aparatul de propagandă al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste de la nivel central, regional, raional şi judeţean, după caz, precum şi directorii de editură, redactorii – şefi, redactorii – şefi adjuncţi şi secretarii generali de redacţie ai instituţiilor de presă ale Partidului Muncitoresc Român, Partidului Comunist Român, Uniunii Tineretului Muncitoresc şi Uniunii Tineretului Comunist din România la nivel naţional, regional, raional sau judeţean, după caz;

d) persoanele din învăţământul de partid organizate şi finanţate de P.C.R. şi U.T.C

e) persoanele care au făcut parte din structurile organelor de Securitate şi persoanele care au colaborat cu Securitatea;

f) judecătorii şi procurorii de la toate unităţile şi parchetele civile şi militare care aveau funcţia de secretar de partid;

g) ambasadorii, miniştrii plenipotenţiari şi asimilaţi acestora, membrii corpului diplomatic în străinătate, precum şi şefii misiunilor comerciale române din străinătate şi adjuncţii acestora;

h) preşedintele şi preşedinţii de secţii ale Tribunalului Suprem, procurorul – general şi adjuncţii săi de la instanţele judecătoreşti civile, judecătorii precum şi persoanele de la toate instanţele şi parchetele care aveau funcţie de secretar de partid;

i) cei care au ocupat funcţii de conducere, la  nivel central, regional sau  judeţean, după caz, în cadrul Inspectoratelor de  Miliţie, comandanţii, adjuncţii şi ofiţerii anchetatori din centralele de  detenţie politică şi  lagărele de muncă  forţată, secretarii de partid precum şi ofiţerii politici din cadrul acestor instituţii;

j) şefii misiunilor diplomatice şi  consulare române din străinătate;

k) cei care  au  activat în cadrul direcţiilor politice şi de  învăţământ ideologic din cadrul Ministerului Forţelor Armate sau Ministerului Apărării Naţionale;

  1. 3. Art. 2

Persoana care, în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, s-a aflat în una din situaţiile prevăzute la art. 1, a susţinut sau a făcut parte din structurile de putere ale unui regim totalitar care a încălcat în mod deliberat drepturile omului prevăzute în tratatele internaţionale şi constituie un pericol real pentru democraţia din România şi pentru protejarea valorilor fundamentale prevătute în Constituţie. Persoanele prevăzute la art. 1 nu pot candida şi nu pot fi numite pe o perioadă de 5 ani consecutivi de la intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru următoarele demnităţi şi funcţii publice:

a)   preşedinte al României;

b)  deputat sau senator;

c)   membru al Consiliului Superior al Magistraturii;

d)  primar, viceprimar;

e)   consilier judeţean sau consilier în Consiliul General al municipiului Bucureşti, consilier municipal, orăşenesc, comunal, sau de sector al municipiului Bucureşti;

f)    consilier prezidenţial sau consilier de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale;

g)   secretar general, secretar general adjunct, şef de departament sau director general ori director în aparatul Senatului ori al Camerei Deputaţilor;

h)   membru al Guvernului, consilier de stat, secretar de stat, subsecretar de stat sau funcţii asimilate acestora, secretar general, secretar general adjunct sau director în cadrul aparatului Guvernului, ministerelor sau autorităţilor administrative autonome, membru al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune şi al Societăţii Române de Radiodifuziune, precum şi membru al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;

i)     consilier de conturi al Curţii de Conturi sau judecător al Curţii Constituţionale;

j)    preşedinte sau şef de secţie al Consiliului Legislativ;

k)  avocat al poporului sau adjunct al acestuia;

l)     director, director adjunct în serviciile secrete;

m) membru în Consiliul de administraţie sau în conducerea executivă a Băncii Naţionale a României;

n)   membru în adunarea generală a acţionarilor sau în consiliul de administraţie al regiilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital de stat, ca reprezentant al intereselor statului român;

  • o)  judecători, procurori generali sau procurori generali adjuncţi;

p)  personal al corpului diplomatic şi consular, şi persoanele asimilate acestora cu funcţii de conducere în cadrul corpului diplomatic şi consular;

q)  comandanţii şi şefii de stat major ai unităţilor Jandarmeriei Române;

r)    şef al Statului Major General al Armatei, adjunct şi şef de direcţie în cadrul Statului Major General, comandant de Armată şi adjuncţi ai acestora;

s)   directori şi directori adjuncţi ai Serviciului de Pază şi Protecţie, ai Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, ai Serviciului Român de Informaţii şi Serviciului de Informaţii Externe;

t)    preşedinte sau director general al agenţiilor sau instituţiilor de stat la nivel naţional, dacă aceste funcţii au fost obţinute prin numire;

  1. 4. Art. 3

(1)   Persoana care îşi depune candidatura pentru una din funcţiile alese, prevăzute la art. 2, depune o declaraţie olografă pe propria răspundere, prin care precizează dacă s-a aflat într-una din situaţiile prevăzute la art. 1.

(2)   Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii va emite, în termen de 90 de zile de la data alegerilor, un certificat de compatibilitate, conform dispoziţiilor Legii 187/1999, cu modificările ulterioare.

(3)   Declaraţia pe propria răspundere depusă de un candidat la o funcţie aleasă din cele prevăzute la art. 2 este verificată de Autoritatea Electorală Centrală în momentul primirii certificatelor prevăzute la alin. (2) şi, atunci când este cazul, trimite dosarul organelor penale abiliatate să cerceteze fapta sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, reglementată şi sancţionată de Codul Penal, semnalând persoanei în cauză, precum şi organelor de control starea de incompatibilitate.

(4)   Rezultatele verificărilor se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, prin grija Biroului Electoral Central.

(5)   Persoana aleasă într-una din demnităţile prevăzute la art. 2 care s-a aflat într-una din situaţiile prevăzute la art. 1 îşi va continua mandatul până la expirarea acestuia.

(6)   Pentru persoana aleasă, termenul de 5 ani curge de la expirarea mandatului.

  1. 5. Art. 4

(1)   În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoana care exercită o funcţie sau demnitate publică dintre cele prevăzute la art. 2 sunt obligate să depună la instituţia la care îşi desfăşoară activitatea o declaraţie pe proprie răspundere, olografă, prin care să precizeze dacă s-au aflat într-una din situaţiile prevăzute la art. 1.

(2)   Persoana numită într-una din demnităţile prevăzute la art. 2 care nu a depus declaraţia prevăzută la alin. (1) este considerată demisă sau, după caz, devine incompatibilă cu exercitarea demnităţii respective, la expirarea termenului de 30 de zile.

(3)   Persoana numită într-una din demnităţile prevăzute la art. 2 din a căror  declaraţie rezultă că s-a aflat într-una din situaţiile prevăzute la art. 1 este demisă de drept de la data înregistrării declaraţiei, sau, după caz, devine incompatibilă cu exercitarea demnităţii respective.

Puteti consulta amendamentele parlamentare la acest proiect de lege, ca sa vedeti ce au in minte alesii nostri !

Tabel centralizator Plx282-06,amend.


%d bloggers like this: